Contact us

Hong Kong

2803 Sino Plaza, 255 Gloucester Road, Hong Kong

Tel: +852 2555 5555
Fax: +852 2873 6230
E-mail: ekpac@ekpac.com